Welcome

For women, by women

Ladies Only Brazilian Jiu Jitsu welcomes every female jiu jitsu practitioner. We connect jiu jitsu women by organizing training sessions and camps, and serve as a community within the jiu jitsu scene.